Skip to main content

Privacyverklaring PUBLIEKSONDERZOEK

Datum: 21 november 2022
De persoonsgegevens in het onderzoek “Publieksonderzoek”, naar het publiek van theatervoorstellingen, worden verzameld, geanalyseerd, en opgeslagen onder verantwoordelijkheid van Ineke Nagel, universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met onderzoeksbureau Ponder – Onderzoek en Advies en George & Eran Producties. De Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: “VU”), onderzoeksbureau Ponder – Onderzoek en Advies en George & Eran Producties hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in het onderzoek “Publieksonderzoek”. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

1.     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Stichting VU is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. De Stichting VU houdt als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de VU in stand.
De Stichting VU is gevestigd aan de De Boelelaan 1105 te (1081 HV) Amsterdam en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53815211.

2.      Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
  1. Sociale en culturele achtergrond: opleidingsniveau, beroepsstatus, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, culturele achtergrond, sociale en culturele achtergrond en theaterbezoek beste vrienden, culturele socialisatie (leeftijd eerste theaterbezoek, frequentie van cultuurbezoek door ouders);
  2. Frequentie theaterbezoek en motieven voor theaterbezoek in het algemeen;
  3. De waardering van de voorstelling, het gezelschap tijdens de voostelling en ervaren triggers en obstakels voor het bijwonen van de betreffende voorstelling;
NB: Er worden geen contactgegevens en direct identificerende gegevens gevraagd (naam, adres, geboortedatum, ip-adres).

3.     Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. De gegevens over sociale en culturele achtergrond worden gebruikt om:
  • de samenstelling van het publiek van verschillende theatervoorstellingen in kaart te brengen
  • na te gaan welk publiek meer of minder aangetrokken wordt door welke theatervoorstellingen die gekenmerkt worden door hun inhoud en de (mogelijke) acties van theatergezelschappen en theaters om publiek te werven.
  • na te gaan hoe de frequentie van theaterbezoek, motieven voor theaterbezoek, evenals de waardering van en ervaren triggers en obstakels voor het bijwonen van de betreffende voorstelling varieert tussen publiek van verschillende sociale en culturele achtergrond (zie ook volgend punt)
  1. De gegevens over de frequentie van theaterbezoek, motieven voor theaterbezoek, evenals de waardering van en ervaren triggers en obstakels voor het bijwonen van de betreffende voorstelling worden gebruikt om na te gaan hoe deze variëren tussen publiek van verschillende sociale en culturele achtergrond, kenmerken van theatervoorstellingen en de wisselwerking daartussen;
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
  • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

4.     Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

In deze gegevens is het daarom vrijwel onmogelijk om data te herleiden tot individuele personen. De gegevens bevatten geen direct identificerende gegevens. Indirecte identificatie via combinatie van kenmerken van de gevraagde gegevens is moeilijk door bevraging in brede antwoordcategorieën.
De gegevens worden geschoond, gearchiveerd en beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoekers. Geschoond houdt o.a. in dat technische variabelen verwijderd worden, labels gecorrigeerd worden en een nummer aan de voorstelling toegekend. Uit de data worden verwijderd: respondenten die geen toestemming hebben gegeven voor verwerking van de data, en degenen van wie vermoed wordt dat ze niet bij de voorstelling geweest zijn.

5.     Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

De gegevens worden beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoekers.
Alleen geaggregeerde gegevens worden openbaar gemaakt, zoals bijvoorbeeld per toneelvoorstelling de gemiddelde score van het publiek op de vragen in de vragenlijst. Deze zijn niet te herleiden tot individuen.

6.     Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De gegevens worden gearchiveerd en beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoekers, ook aan onderzoekers uit andere landen.

7.     Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De uit Qualtrics gedownloade gegevens worden op een door de VU ondersteunde beveiligde omgeving, ‘research drive’, bewaard gedurende de looptijd van het onderzoek (tot de eindpublicatie voor de opdrachtgever George & Eran Producties, voorzien eind december 2024).
De gegevens worden geschoond en gearchiveerd, tenminste tot 10 jaar na de dataverzameling, en beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoekers.

8.     Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De VU treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De nog niet geschoonde gegevens worden opgeslagen op een door de VU ondersteunde beveiligde omgeving, ‘research drive’, en kunnen alleen door de onderzoeker Ineke Nagel en de betrokken student-assistent en na versleuteling en in hun eigen werkomgeving worden opgeslagen met als doeleinde om de gegevens op te schonen.
De geschoonde gegevens worden gearchiveerd op een door de VU ondersteunde beveiligde omgeving, ‘research drive’. Deze gegevens kunnen door onderzoekers ook naar hun eigen werkomgeving gekopieerd worden, ook na publicatie van de data door onderzoekers die in de data geïnteresseerd zijn.

9.     Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen aan Ineke Nagel  [f.a.nagel@vu.nl].

10.   Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Uw recht op privacy heeft u uitgeoefend door de vraag om toestemming voor het geven en verwerken van persoonsgegevens te beantwoorden.
Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

 

 

 

Naar Publieksonderzoek